Frisör

Grundexamen inom hårbranschen, frisör

Antagning: höst 2017

Grundexamen inom hårbranschen ger breda yrkesfärdigheter och en mera specialiserad kunskap som arbetslivet förutsätter då du arbetar inom hårbranschen eller som självständig yrkesutövare, för rådgivnings-, försäljnings- och andra kundbetjäningsuppgifter.

Efter avlagd examen kan du på ett yrkesmässigt sätt utgående från olika kunder vårda hår och hårbotten, klippa hår och behandla skägg, färga hår och permanenta hår, lägga make-up samt skapa olika stilar och kunna planera och genomföra olika stilar för olika kunder. Som frisör bör du vara kreativ och kunna ta egna initiativ. Du bör kunna språk och ha företagarkunskaper. Du bör också kunna beakta kundernas behov och önskemål samt kunna lösa problem som uppkommer i arbetet. Du samarbetar ofta med experter inom mode, media, skönhetsvård och styling.

Som frisör bör du komma överens med olika slags människor. Arbetet är både fysiskt och psykiskt tungt. Speciellt stöd- och rörelseorganen belastas. Arbetet kan utgöra en risk att drabbas av allergi eller astma, särskilt om du har haft tidigare allergiska symptom.

Du kan verka som egen företagare eller vara anställd vid frisersalong eller vid en salong som erbjuder många olika tjänster inom skönhetsvård.

Efter avslutade studier har du en examen inom hårbranschen. Du har ett yrke som frisör, vilket erbjuder dig mångsidiga och varierande uppgifter inom branschen. Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola, högskola och universitet.

Se presentationsvideon för frisör på yrken.substans.fi.

Beskrivning av yrkesområdet

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

En frisörs, det vill säga en person som är yrkesverksam inom hårbranschen, arbete innebär att betjäna enskilda kunder och kräver viktiga centrala färdigheter inom kundservice, interaktion, kommunikation och samarbetsförmåga, hantverk samt ett estetiskt sinne. En frisör klipper hår och utför skäggbehandlingar, behandlar hår och hårbotten, färgar hår och skägg samt utför olika typer av permanentbehandlingar. En frisör följer modet inom hårbranschen, vägleder kunden i att hitta sin egen stil, vilket ger sig uttryck i kundens hela yttre som en känsla av välbefinnande och välmående. Han/hon gör frisyrer och lägger makeup samt vägleder kunden i vård av hår och hårbotten samt användningen av kosmetiska produkter. Dessutom säljer han/hon olika kosmetiska produkter samt hjälpmedel för skötsel av håret hemma.

En frisör arbetar antingen i någon annans tjänst eller väljer i något skede av karriären att verka som egenföretagare. Huvudparten av företagen inom hårbranschen är småföretag. Inom större tillväxtcenter finns det förutsättningar för större företag och frisörkedjor. Av ovan nämnda skäl betonas särskilt färdigheter inom företagande och entreprenörskap inom branschen. På större företag kan en frisör arbeta som ansvarig för företaget.

I framtiden kommer olika typer av företagssammanslutningar och mångprofessionella nätverk att öka, och inom ramen för dessa drar man nytta av och kompletterar varandra med kunskaper inom flera olika yrkesbranscher. Samarbetspartner till företag inom hårbranschen kan därför bland annat vara företagare verksamma inom skönhet, hälsa, välbefinnande, stil och mode. En frisör kan även arbeta inom olika försäljnings-, rådgivnings- och utbildningsuppgifter samt inom teater- och mediebranschen.

För att vara verksam som frisör krävs det en sund självkänsla, innovationsförmåga, en förmåga att styra sitt liv och internaliserad yrkesetik. En frisör är service- och samarbetsinriktad, ärlig och pålitlig, villig att utvecklas, kreativ och initiativrik. För att bibehålla sin arbetsförmåga så länge som möjligt bör frisören uppmärksamma faktorer som utgör en risk för hälsan i arbetsmiljön, ergonomi och en hälsosam livsstil. Andra faktorer som påverkar arbetshälsan är arbetsförhållandena, arbetstidsarrangemangen, växelverkan inom arbetsgemenskapen samt den intellektuella och sociala gemenskapen.

Grundexamens mål

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

Det allmänna målet med grundexamen inom hårbranschen är att ge övergripande yrkesfärdigheter för de olika arbetsuppgifterna inom branschen. En frisör, det vill säga en yrkesverksam inom hårbranschen, kan behandla hår och hårbotten, klippa hår och utföra skäggbehandling, göra frisyrer och lägga makeup, färga hår och göra permanentbehandlingar samt har kunskaper och färdigheter inom företagsverksamhet och företagande. Dessutom har frisören sådant kunnande som behövs i arbetslivet gällande stilrådgivning till kunden och den yrkesskicklighet som krävs för helhetsbehandlingar inom vård och styling av håret.

Yrkesverksamma inom hårbranschen betjänar kunderna på ett professionellt sätt i olika interaktionssituationer i enlighet med kundernas behov och förväntningar. Som kundbetjänare och medlemmar i arbetsgemenskapen följer de god sed och har ett gott uppförande. För att utföra ett högklassigt arbete inom hårbranschen krävs förutom hantverksmässiga färdigheter även kunskaper om kosmetiska ämnen och produkter, behärskande av mångsidiga arbetsmetoder och kännedom om den utrustning som används i branschen. I vägledningen av kunden beaktar frisören bland annat det senaste modet och stilriktningar som passar kunden. Yrkesverksamma inom hårbranschen, frisörer, arbetar enligt hårbranschens värderingar, det vill säga ekonomiskt, ansvarsfullt och jämlikt samt i enlighet med givna löften. De känner sig motiverade i arbetet och agerar flexibelt och innovativt i nya och annorlunda situationer i arbetslivet.

Frisörer arbetar som anställda på ett företag eller som företagare. De bidrar med sin verksamhet till arbetsplatsens eller företagets lönsamhet. De är engagerade i sitt arbete och iakttar yrkets etik, så som tystnadsplikt när det gäller kunderna samt datasekretess och konsumentskyddsbestämmelser. De kan hantera och lösa problem förknippade med arbetet med hänsyn till kundens behov och förväntningar. Yrkesverksamma inom hårbranschen arbetar på ett förtroendeingivande och nyskapande sätt inom arbetsgemenskapen samt tar egna initiativ. De strävar i sin verksamhet efter det kvalitetsmässigt bästa möjliga resultatet och utvecklar det egna arbetet.

Frisörer känner till konsumentskyddslagarna samt arbetarskyddsbestämmelserna och -anvisningarna och följer dessa i sin verksamhetsutövning. De värnar om sin egen och kundernas hälsa genom att välja säkra produkter, arbetsmetoder och arbetsrutiner. De främjar med sin verksamhet välbefinnandet i arbetsgemenskapen och tillämpar ett ergonomiskt arbetssätt. De känner till betydelsen av hälsofrämjande fysisk aktivitet för det egna välbefinnandet i arbetet.

Yrkesverksamma inom hårbranschen använder sig av miljösparande metoder i arbetet och främjar en hållbar utveckling i enlighet med ekonomiska, sociala och kulturella principer. De kan använda informationsteknik och dra nytta av teknisk utrustning och hjälpmedel som används inom branschen och förstår hur den tekniska utvecklingen påverkar yrket inför framtiden. De yrkesverksamma inom hårbranschen har den beredskap som informationssamhället kräver för att de skall kunna dra nytta av den informations- och kommunikationstekniska utvecklingen och inhämta information. De klarar sig i kommunikationssituationer i arbetslivet och privatlivet.

Yrkesverksamma inom hårbranschen kan använda sig av sina språkkunskaper i kontakten med kunderna. De klarar av att arbeta i en internationell och mångkulturell arbetsmiljö och följa jämställdhets- och likabehandlingslagarna. De tar hänsyn till andra och accepterar människors olikheter och behärskar sina känslor i interaktionssituationer i arbetslivet.

Frisörer som har avlagt grundexamen inom hårbranschen värdesätter sitt eget arbete och sitt yrke samt har en realistisk uppfattning om sina kunskaper. De har förutsättningar att söka till fortsatta studier och avlägga andra examina inom branschen samt yrkesexamina och specialyrkesexamina efter att ha skaffat sig arbetslivserfarenhet. Yrkesverksamma inom hårbranschen utvecklar sin yrkeskompetens i enlighet med principerna om livslångt lärande. De utvärderar och strukturerar sina kunskaper, planerar sitt arbete, ställer upp inlärningsmål för sig själv och utnyttjar möjligheterna till yrkesinriktad fortbildning.

Nyckelkompetenserna för livslångt lärande innefattas i de yrkesinriktade examensdelarnas krav på yrkesskicklighet, i de gemensamma examensdelarnas mål för kunnandet och i deras bedömningskriterier. Syftet med nyckelkompetenserna är att stödja sådan kompetensutveckling som behövs vid kontinuerligt lärande, vid hantering av situationer i arbetslivet och i framtidens nya utmaningar.

Yrkesområdets värdegrund

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

De grundläggande värdena inom frisörens arbete och hårbranschen är hög kvalitet på tjänsterna, kundorientering och kundtillfredsställelse. Lika viktigt är det att i verksamheten ta hänsyn till värden som hälsa, säkerhet och estetik. I och med att multikulturen breder ut sig bland både kunderna och frisörerna är det viktigt att respektera människors individualitet och kulturella bakgrund samt jämlikhet och flexibilitet. De vägledande principerna inom hårbranschen är ansvar, att skapa och upprätthålla kundrelationer som bygger på tillit samt att skapa en trivsam och rogivande miljö för kunderna.

De centrala värdena inom företagsverksamheten inom hårbranschen är samarbete, ansvarsfullt företagande och sund konkurrens. På så sätt främjas företagsverksamhetens lönsamhet och förmågan att utföra team- och samarbete. Det är också viktigt med miljömedvetande och att stödja en hållbar utveckling.