Artesan (inredning och design)

Grundexamen inom hantverk och konstindustri
Kompetensområdet för produktplanering och -tillverkning, artesan

Antagning: höst 2017

Du studerar inredningsplanering, inredning och styling. Du arbetar med färg, form och inredningssömnad för att skapa, förnya och förbättra olika miljöer. Du gör inredningsplaner som innehåller stil/tema, färgsättning med färgkarta, planritning med möbler, textiler och armaturer t ex lampor med bilder och materialprov.

En stor del av tiden arbetar du praktiskt med att planera och tillverka inredningstextiler, t ex gardiner, mattor, kuddar, sängtextilier. Textilinredningen omfattar också klädda sänggavlar, draperier, gardinomslag, bårder, lampskärmar och experimentell textilkonst.

Styling hör också till programmet. Du övar att rensa och röja och därefter inreda och organisera om i rummet. Du tillverkar enkla inredningsting så som vägghyllor och återvinner gamla prylar genom att piffa upp dem.

I studierna ingår planering och förverkligande av skyltfönster, mässavdelningar samt styling inför bostadsförsäljning. Remake, färglära/färganalys, stilhistoria, fotografering och belysning är något du också får lära dig. Företagsamhet, portfolio mm.

Efter avlagd examen kan du arbeta inom inredningsfirmor och inredningsaffärer, inom företag inom hantverk och konstindustri eller inom eget företag. En artesan samarbetar med närliggande branscher, såsom turism, hälsa och välbefinnande, teater- och filmproduktion, mediebranschen och den grafiska branschen.

Du kan också välja att fortsätta studera vid yrkeshögskolor och universitet. En naturlig väg till fortsatta studier för den som t ex har avlagt en yrkesinriktad grundexamen är yrkeshögskolestudier för artenom, designer eller konservator. Vid Aalto-universitetets konstindustriella högskola eller Lapplands universitet kan man avlägga t ex kandidat- eller magisterexamen i konst.

Se presentationsvideon för beklädnadsartesan (tidigare examen) på yrken.substans.fi.

Beskrivning av yrkesområdet

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

I grundexamen inom hantverk och konstindustri ingår två kompetensområden: kompetensområdet för produktplanering och -tillverkning samt kompetensområdet för miljöplanering och -byggande. Grundexamen inom hantverk och konstindustri består av olika yrkesområden inom arbets-, närings- och kulturlivet, vilka skiljer sig från varandra i fråga om material och/eller specialkunnande. Utbildningsanordnarna beslutar om branscherna, som är till exempel restaurering, keramikarbete, bokbinderi, stenarbete, guldsmedsarbete, glasarbete, utställningsarrangemang, metallarbete, vapensmide, träarbete, renoveringsarbete, sameslöjd, inredning, instrumentbygge, textilarbete, beklädnad, båtbyggnad och tapetsering.

Yrkeskunniga inom hantverks- och konstindustribranschen är verksamma inom olika yrken inom service och tillverkning, antingen som arbetstagare, som företagare eller som självständiga yrkesutövare. Företagsverksamheten inom branschen grundar sig på kunnande, toppkvalitet och personliga produkter eller tjänster. Företagen är typiskt små och när man räknar in nätverksbildningen är underleveranser karaktäristiskt för verksamheten och ett viktigt sätt att öka verksamhetsvolymen och effektiviteten. Yrkeskunniga inom hantverk och konstindustri kan vara verksamma i olika skeden av tillverkningsprocessen. Gränsen mellan hantverk, konstindustri, konsthantverk och konst är inte tydlig, så produkterna inom branschen sträcker sig från bruksföremål och tjänster av olika slag till konstverk.

Typiska arbetsuppgifter i branschen är tillverkning, produktion, planering och formgivning, reparation och restaurering av högklassiga hantverksprodukter, rådgivning och service samt specialiserad försäljning. En yrkeskunnig inom hantverks- och konstindustribranschen behärskar övergripande materialen, arbetsredskapen och arbetsmetoderna inom sin bransch. I arbetet betonas kundinriktning och individualitet, estetiskt och kreativt kunnande, stil- och kvalitetsmedvetenhet, högklassig planering och tillverkning, samarbetsförmåga, en företagsmässig attityd till arbetet samt beredvillighet att ständigt utveckla och dela med sig av sitt eget kunnande. Arbetet förutsätter ofta nätverkssamarbete tillsammans med designers, experter och andra yrkeskunniga inom branschen.

Att syssla med hantverk och utveckla sina förmågor kan för kunden innebära rehabilitering, en upplevelse eller en färdighet, som ger livet nytt innehåll, således betyder ett ökat intresse för hobbyverksamhet samt beaktandet av turism och välfärdsservice en ökning av  rådgivningsuppgifterna för yrkeskunniga inom branschen. Förändringsbenägenheten och en omsorgsfull produktifiering av produkter och tjänster ökar de yrkeskunnigas förmåga att identifiera nya verksamhetsmöjligheter i branschen.

Grundexamens mål

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

Artesaner, som avlagt grundexamen inom hantverk och konstindustri har omfattande yrkesmässiga grundfärdigheter för olika uppgifter och fortsatta studier inom sitt yrkesområde. Dessutom har de ett specialiserat kunnande och den yrkesfärdighet som arbetslivet kräver inom ett delområde av examen, på ett sådant sätt att de kan gå ut i arbetslivet, klara av varierande uppgifter inom sitt yrkesområde, även under skiftande omständigheter, samt utveckla sitt yrkeskunnande.

Artesaner har en mångsidig yrkeskunnighet och de kan tillämpa de färdigheter och kunskaper de lärt sig i varierande situationer i arbetslivet samt se sitt arbete som en del av miljön och som en del av större arbetshelheter. De beaktar i sitt eget arbete det arbete som yrkesmänniskor i närliggande branscher utför. Artesaner är pålitliga, kvalitetsmedvetna, har en känsla för estetik, är initiativrika samt samarbetsvilliga och serviceinriktade. De utför sitt arbete enligt gällande lagar och förordningar för branschen. Verksamheten förutsätter också kunskap om kvalitetsledning, konsumentskydd samt mönster- och upphovsrätt. Artesaner har grundläggande färdigheter inom företagande och utför sitt arbete enligt principerna för hållbart och sunt företagande. Artesanen kommunicerar och arbetar kundcentrerat och är stil- och kvalitetsmedveten. Artesanen kan arbeta kostnadsmedvetet och ekonomiskt.

Artesaner kan fungera samarbetsvilligt och framgångsrikt i olika interaktiva situationer och de kan uttrycka sig klart och tydligt. Färdigheter för artesaner som verkar internationellt är språkkunskaper, förståelse för mottagarlandets kultur, tjänstvillighet samt förmåga att anpassa sig till olika förhållanden. Artesaner verkar för att upprätthålla och utveckla den finländska kulturen i en globaliserande värld. Skapandet av nätverk, som är typiska för branschen, förutsätter bl.a. kunskaper om interaktion och samarbete, identifiering av möjligheterna till nätverksbildning samt förmåga att agera öppet och förtroendeingivande i nätverk. Artesanen har även förutsättningar för att utveckla sig själv i arbetet.

Dessutom är den grundläggande yrkesutbildningens mål att ge de studerande färdigheter i företagande. Målet för utbildningen är dessutom att stödja de studerandes utveckling till goda och harmoniska människor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver med tanke på förutsättningarna för fortsatta studier, en yrkesmässig utveckling, fritidsintressen och en mångsidig personlighetsutveckling. (L630/1998, 5 § (förändring 787/2014)

Nyckelkompetenserna för livslångt lärande innefattas i de yrkesinriktade examensdelarnas krav på yrkesskicklighet, i de gemensamma examensdelarnas mål för kunnandet och i deras bedömningskriterier. Syftet med nyckelkompetenserna är att stödja sådan kompetensutveckling som behövs vid kontinuerligt lärande, vid hantering av situationer i arbetslivet och i framtidens nya utmaningar.

Kompetensområdet produktplanering och -tillverkning

De artesaner som avlagt kompetensområdet produktplanering och -tillverkning kan vara verksamma i olika yrken inom flera olika branscher för service och tillverkning, antingen som arbetstagare, som företagare eller som självständiga yrkesutövare. De kan arbeta med olika uppgifter inom tillverkning, produktion, planering, formgivning, reparation, restaurering, rådgivning, service och/eller försäljning. De har omfattande kunskaper om material och arbetssätt i sin bransch och specialiserar sig på de arbetsuppgifter de väljer inom branschen.  De kan agera initiativrikt, öppet och förtroendeingivande i samarbete med designers, experter och andra yrkesmän i branschen. De har kunskap om produktifiering och marknadsföring och identifierar nya möjligheter till affärsverksamhet i ett föränderligt samhälle.

Yrkesområdets värdegrund

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

Möjligheterna och styrkorna inom hantverks- och konstindustribranschen är en uppskattning av det kreativa, estetiska, händiga och miljöpositiva. Den teknologiska utvecklingen utnyttjar man bl.a. i planeringen och tillverkningen samt i den elektroniska handeln.

Inom hantverks- och konstindustribranschen verkar man för att upprätthålla den finländska kulturen och utveckla den vidare samt inom den samiska hantverksbranschen upprätthålla och vidareutveckla den samiska kulturen i den globaliserande världen. Målet är att skapa en trivsam, estetisk, fungerande och sund produktvärld och miljö. När produkterna och tjänsterna är av hög kvalitet, är funktionella, ekonomiska, hållbara och vackra och det råder en balans mellan tillverkaren, användaren och miljön, stöds den kulturella, sociala, ekonomiska och ekologiskt hållbara utvecklingen. Planeringen av miljöpositiva och kundinriktade produkter, beaktandet av produkternas livscykel och valet av hållbara råämnen innebär såväl prestige som trumfkort inom hantverks- och konstindustribranschen. Utgångspunkten för verksamheten är en kundinriktad servicevilja och ett fruktbart samarbete.

Inom hantverks- och konstindustribranschen värderar man människans övergripande utveckling, ansvar, initiativ, driftighet, kreativitet, individualitet och samarbetsvilja. Inom branschen betonar man händighet samt utveckling och upprätthållande av traditionella arbetsmetoder och arbetssätt. Egenskaper som aktörerna inom den globaliserande miljön i branschen behöver är kommunikation och mediekunskap samt språk- och kulturkunskaper. En företagsmässig verksamhet förutsätter kostnadsmedvetenhet och lönsamhet, kunskaper om marknadsföring, identifiering av affärsmöjligheter och kundinriktad servicekunskap i växelverkan.