Fordonsmekaniker

2018

Grundexamen inom bilbranschen
Kompetensområdet för bilteknik, fordonsmekaniker

Antagning: höst 2017, höst 2018

Som fordonsmekaniker går din utbildning ut på att hitta olika fel samt service och reparation av motorfordon bl.a. små motorer, personbilar, tunga maskiner och arbetsmaskiner. Service, justeringar, feldiagnostiseringar och enkla reparationer av el- och bränslesystem ingår. Kundservicen utgör en viktig del av fordonsmekanikers yrkeskompetens. I arbetet med dagens bilar är datorn ett viktigt arbetsredskap, parallellt med de traditionella verktygen som du lär dig använda.

Du måste vara uppmärksam, ordentlig och noggrann eftersom du arbetar på kundbilar. Kombiteknik och fordonets elrustning är studier som finns speciellt i Inveon.

Under det första studieåret lär du dig om bildelar, svetsning, metallbearbetning, däckbyten, oljebyten m.m. Redan i slutet av första studieåret och under andra studieåret får du börja gör bl.a. lättare servicearbeten och bromsarbeten. Tredje studieåret arbetar du bl.a. med kundarbeten, svårare servicearbeten samt elektronik i bilar.

Efter avslutade studier kan du börja arbeta bl.a. i bilaffärer, reparationsverkstäder, servicestationer, specialverkstäder, transportföretag eller med eget företag. Du har ett yrke som fordonsmekaniker.

Du kan också välja att fortsätta studera vid yrkeshögskola och universitet. En naturlig väg till fortsatta studier är en yrkeshögskoleexamen inom utbildningsområdet teknik och kommunikation, ingenjör (YH).

Se presentationsvideon för fordonsmekaniker på yrken.substans.fi.

Beskrivning av yrkesområdet

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

Bilbranschen har i uppgift att trygga den privata och kollektiva trafiken i samhället samt varutransporter och övriga logistiska tjänster liksom människors fritidsintressen med anknytning till transporter och trafik. För branschen utbildas fordonsmekaniker, bilplåtslagare, billackerare, bilförsäljare, reservdelsförsäljare och småmaskinsreparatörer.

Bilbranschens verksamhetsmiljö är internationell. Verksamheten bestäms enligt internationellt överensstämmande anvisningar samt kundernas behov och förväntningar. Kvalitetens betydelse poängteras i alla kundbetjäningsuppgifter. Återvinningen och återanvändningen av material förutsätter åter att man lär sig nya saker. Målen för yrkesskickligheten är mångkompetens, servicens kvalitet och samarbetsförmåga.

I bilbranschens arbetsuppgifter ska man mångsidigt kunna tillämpa kunskaper och färdigheter samt använda ny teknik. Man ska kunna utföra arbetsprestationerna effektivt och ekonomiskt på ett säkerhetsfrämjande sätt med metoder som främjar arbetarskyddet och man ska undvika miljöolägenheter.

Typiska arbetsplatser som förknippas med monteringar, reparationer och servicearbeten är bil- och biltillbehörsaffärer, bilverkstäder och servicestationer. Fordonsmekaniker, bilplåtslagare och billackerare har utöver de egentliga verkstadsarbetena färdigheter att arbeta inom bilindustrin och till exempel inom sådan industri där man tillverkar fordonskarosser, specialfordon och husvagnar.

Centraliseringen av bilförsäljningen fortsätter. Nya affärsskick blir allt viktigare. Internet blir vanligare inom bilförsäljningen. Den elektroniska handeln har medfört nya krav på serviceverksamheten inom branschen.

Inom branschen blir det allt viktigare att följa med den snabba tekniska utvecklingen och att ha kunskap om den nya tekniken. Utöver den egentliga yrkesskickligheten behövs samarbetsfärdigheter, initiativförmåga, företagsamhet och färdigheter att kontinuerligt utveckla sig själv.

Grundexamens mål

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

De som avlagt grundexamen i bilbranschen kan fungera initiativrikt, noggrant, pålitligt och smidigt. De kan lära sig nya saker. I branschens uppgifter är det centralt att kunna ett kundcentrerat, arbetssäkert och miljövänligt arbetssätt.

De som avlagt examen kan med stöd av sitt vidsträckta kunnande i bilbranschen fungera i olika miljöer och i föränderliga förhållanden. De kan tillägna sig en verksamhet i enlighet med företagets kvalitets- och miljösystem och kan även utveckla det. De kan ha en uppskattande inställning till företagets intressenter. Utgående från det utbildningsprogram och de valfria studier som de valt har de som avlagt grundexamen i bilbranschen en sådan yrkesskicklighet som arbetslivet kräver, så att de kan placera sig i uppgifter i enlighet med utbildningsprogrammet.

De som avlagt grundexamen i bilbranschen kan betjäna kunder i olika situationer enligt deras behov och förväntningar samt kan uppträda korrekt. De kan trygga både kundernas och sin egen säkerhet. De kan kreativt och innovativt fatta beslut antingen som arbetstagare eller som yrkesutövare.

De som avlagt grundexamen i bilbranschen kan i sin verksamhet iaktta arbetarskyddsbestämmelser och -anvisningar, samt kan beakta den centrala lagstiftningen angående anställningsförhållanden och den egna branschens viktigaste kollektivavtalsbestämmelser. De kan sköta sin hälsa, samt arbets- och funktionsförmåga. De som avlagt grundexamen i bilbranschen kan bemöta och betjäna kunder som representerar olika kulturer. De kan i sina arbetsuppgifter fungera i en internationell omgivning. De har beredskap att skaffa fram den kunskap som behövs med hjälp av nyaste IT- och kommunikationsteknik. De kan samarbeta i både en- och mångkulturella arbetsmiljöer.

De som avlagt grundexamen i bilbranschen utvärderar sitt eget kunnande. De kan utvärdera och strukturera kunskap. De kan agera flexibelt och kreativt i nya och avvikande situationer, samt kan lösa problemsituationer i sitt arbete. De som avlagt grundexamen i bilbranschen klarar av att verka enligt de yrkesetiska principer som gäller inom branschen, dvs. att vara ansvarsfulla, rättvisa, samt att följa avtal, följa lagarnas bestämmelser i fråga om tystnadsplikt, datasekretess och konsumentskydd för kunderna och arbetsgivaren.

De kan hantera etiska problem och lösa dem på ett allmänt godtagbart sätt. De kan uppföra sig tolerant och jämlikt mot andra människor. De klarar av att uppmärksamma andra människor genom att uppföra sig enligt kutymen på respektive arbetsplats och ser till att arbetsplatsen är trivsam och prydlig. De klarar av att arbeta så att de behärskar sina egna känslor i olika service- och andra interaktionssituationer. De kan vårda det finländska kulturarvet, samt värdesätter sitt yrke och klarar av att kontinuerligt utveckla sig själva och sitt arbete.

Dessutom är den grundläggande yrkesutbildningens mål att ge de studerande färdigheter i företagande. Målet för utbildningen är dessutom att stödja de studerandes utveckling till goda och harmoniska människor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver med tanke på förutsättningarna för fortsatta studier, en yrkesmässig utveckling, fritidsintressen och en mångsidig personlighetsutveckling. (L630/1998, 5 § (förändring 787/2014)).

Nyckelkompetenserna för livslångt lärande innefattas i de yrkesinriktade examensdelarnas krav på yrkesskicklighet, i de gemensamma examensdelarnas mål för kunnandet och i deras bedömningskriterier. Syftet med nyckelkompetenserna är att stödja sådan kompetensutveckling som behövs vid kontinuerligt lärande, vid hantering av situationer i arbetslivet och i framtidens nya utmaningar.

Kompetensområdet för bilteknik

De som genomgått kompetensområdet för bilteknik kan verka i uppgifter som fordonsmekaniker. De kan utföra service på fordon och reparera dem, samt betjäna kunder. De känner till de krav som lagstiftningen inom branschen ställer och kan säkerställa fordonets trafiksäkerhet och funktionsdugliga skick. De behärskar de vanligaste arbetsmetoderna som hör till service- och reparationsarbeten och kan välja de rätta ämnena och materialen. De känner till vilket ansvar och vilka skyldigheter som hör ihop med deras arbete, samt de arbetarskyddsbestämmelser som hör ihop med ett tryggt utförande av arbetet. De kan använda de informationssöknings- och kommunikationsmedel som allmänt förekommer inom branschen.

Yrkesområdets värdegrund

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

Ett centralt krav på arbetet inom bilbranschen är kundinriktning, god arbetsmoral och yrkesetik samt samarbetsvilja. Verksamheten ska bygga på bestående värden, ärlighet och ansvarsfullhet. I alla uppgifter betonas mål som en god kvalitet på arbetet och en god kundservice. Mål för arbetets utförande är flitighet, initiativrikedom, att iaktta det som avtalats och att respektera medmänniskors synsätt.

Man ska kunna utföra arbetsprestationerna effektivt och ekonomiskt med metoder som främjar trafik- och arbetssäkerheten och så att energiförbrukningen och miljöolägenheterna minimeras. De som arbetar inom bilbranschen har ett stort ansvar för trafiksäkerheten.

Bilbranschen är internationell och till en del även en bransch som regleras av internationella anvisningar och bestämmelser.