Husbyggare

2018

Grundexamen inom byggnadsbranschen
Kompetensområdet för husbyggnad, husbyggare

Antagning: höst 2017, höst 2018

För dig som vill utföra konkreta arbeten med händerna. Du bör vara noggrann, aktiv och inte rädd att hugg i, ibland också tyngre arbeten.

En stor del av studierna är i form av praktiskt arbete i bygghallen eller hos kunder. Du studerar byggandets grunder som innehåller användningen av verktyg och olika tekniker inom byggandet. Ritning och ritningsläsning, mätningsarbeten, och arbetarskydd är viktiga delar i studierna. Murning och energieffektivt byggande är två specialområden i Inveon.

Under det första studieåret börjar du med att bygga din egen verktygsback. Du får också bygga mindre arbeten som t ex lekstugor och lusthus. Du lär dig att mura bl a gårdsgrillar och lär dig forma och gjuta flytkroppar till bryggor.

Under andra studieåret utvecklar du det du lärt dig under första året, t ex formarbete, ritningsläsning och kundarbeten.

Under tredje studieåret får du pröva på energieffektivt byggande, bygga egnahemshus, garagen m.m.

Efter att du avlagt grundexamen inom byggnadsbranschen kan du utföra arbeten i grundläggningsskedet vid husbyggande i enlighet med branschens kvalitetskrav och hanterar material omsorgsfullt och ekonomiskt. Du kan tolka ritningar för såväl husbyggande som jordbyggnad. Du har ett yrke som husbyggare och kan jobba med mångsidiga och varierande uppgifter inom byggnadsbranschen.

Efter avslutade studier kan du också välja att fortsätta studera eftersom examen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskolor och universitet. En naturlig väg till fortsatta studier är en yrkeshögskoleexamen inom utbildningsområdet teknik och kommunikation, ingenjör (YH)

Se presentationsvideon för husbyggare på yrken.substans.fi.

Beskrivning av yrkesområdet

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

Till byggnadsbranschen räknas de olika skedena av uppförande av byggnader och byggande av infrastruktur, så som planering, egentligt byggnadsarbete och leveranser av materialprodukter samt underhåll av den byggda miljön. Till hela fastighets- och byggnadsklustret hör utöver husbyggandets, och jord- och vattenbyggandets teknik också fastighets- och hustekniksektorerna samt byggnadsmaterialindustrin.

De yrkeskunniga inom byggnadsbranschen ansvarar för nybyggandet och det kontinuerliga underhållet av platser för boende, arbete och fritid, byggnader, trafiknät, olika miljökonstruktioner samt vatten- och energiförsörjningsnätet. De yrkeskunniga inom byggnadsbranschen möter de behov av förändringar i den byggda miljön som uppkommer på olika områden i samhället. Vårt välstånd är beroende av byggarnas arbete och yrkesskicklighet. Verksamheten sker traditionellt i hemlandet, men den internationella verksamheten utgör en växande del i dag.

Arbetena på byggplatserna skiljer sig till sin natur väsentligt från massindustrin. De individuella byggnadsprojekten genomförs på sina slutliga platser enligt planläggningsritningar och -dokument. Då projektet är slutfört byter man byggnadsarbetsplats. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och byggnadsarbetarna kan i stor utsträckning påverka arbetsarrangemangen.

På byggplatserna arbetar man året runt under växlande väderleks- och miljöförhållanden. Utvecklandet av arbetsmetoder och -redskap har underlättat de allra tyngsta arbetsmomenten, men trots detta förutsätter arbetet på byggplatser en god fysisk kondition.

På en byggarbetsplats påbörjas arbetet med grundläggningsarbeten och fortskrider via stom- och yttertaksarbeten till inredningsarbeten och de avslutande arbetena. Byggnaden färdigställs på byggplatsen av olika råmaterial, såsom trä, betong, tegel och stål samt av fabrikstillverkade element och komponenter. Byggare förutsätts behärska arbetsmetoderna i varje arbetsskede och kunna använda arbetsredskap samt ha kännedom om byggnadsmaterialen. Dagens byggare måste kunna arbeta på en byggplats där renovering pågår. Många specialuppgifter, bland vilka man exempelvis kan nämna restaurering av byggnader, kräver särskilt stor yrkesskicklighet.

Huvudprodukterna inom jord- och vattenbyggandet är vägar, gator, järnvägar, vattentrafikleder och -anläggningar, hamnar, flygplatser, markfasta anläggningar för informationsöverföring, anläggningar för vattenförsörjning, landskapsbyggnader, byggnadsverk i berg, energinätverk och markanläggningar för husbyggnader. Efter byggandet följer underhåll och renhållning, som ska säkerställa byggnadernas funktionsduglighet och servicenivå. Arbetsredskapen varierar från elektronisk mätutrustning till tunga schaktmaskiner.

Grundexamens mål

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

De som har avlagt grundexamen inom byggnadsbranschen har en mångsidig yrkesskicklighet och utvecklar den fortgående. De är pålitliga, kvalitetsmedvetna, initiativrika samt service- och samarbetsvilliga. De ska kunna tillämpa sina kunskaper och färdigheter i varierande situationer i arbetslivet. De kan se sitt arbete som en del av större uppgiftshelheter och beaktar i sitt eget arbete det arbete som yrkesmänniskor i närliggande branscher utför. De yrkeskunniga inom byggnadsbranschen utför sitt arbete i enlighet med branschens kvalitetskrav och hanterar material omsorgsfullt och ekonomiskt. De kan planera sitt arbete med hjälp av ritningar, göra beräkningar över material- och arbetsåtgång samt presentera och utvärdera sitt eget arbete.

De som har avlagt grundexamen inom byggnadsbranschen kan tolka ritningar för såväl husbyggande som jordbyggnad. De har det matematiska kunnande som behövs vid mätningsarbeten och i beräkningsuppgifter på byggarbetsplatsen. De kan grunderna i byggnadsfysik, som blir allt viktigare då byggnadsrenoveringarna ökar.

Då omfattande servicemodeller som utgår från livscykeltänkandet blir allt allmännare i företagen inom byggbranschen, måste en yrkesman eller yrkeskvinna inom byggbranschen ha samarbetsförmåga i olika interaktionssituationer och kunna uttrycka sina synpunkter tydligt på ett sätt som väcker förtroende.

De som har avlagt grundexamen inom byggnadsbranschen tar arbetssäkerheten och främjandet av arbetsförmågan särskilt i beaktande, eftersom byggbranschen är farlig i detta hänseende och säkra arbetssätt och en arbetskultur som värdesätter rätt inställning till arbetarskydd ännu håller på att ta form i byggbranschen.

Miljömedvetenheten i byggandet förutsätter nya kunskaper t.ex. om olika materials egenskaper. En yrkeskunnig inom byggbranschen kan svara på kundernas frågor om avfallsproblem och utsläpp som uppstår i samband med framställningen, användningen eller förstörandet av materialet eller produkten.

De som arbetar i byggnadsbranschen kan använda informationsteknik. I den närmaste framtiden kan all information inom byggbranschen vara i elektronisk form och röra sig elektroniskt mellan parterna. En person som behärskar dataöverföring har en fördel i branschen, eftersom elektronisk dataöverföring innebär snabbhet och ett effektivt utnyttjande av informationen.

Internationaliseringen innebär nya utmaningar utöver den egentliga yrkesskickligheten. Till en internationell byggares kunskaper hör förutom behärskande av det egna yrket även behärskande av främmande språk, förståelse för främmande kulturer, tjänstvillighet, förmåga att anpassa sig till olika förhållanden och behärskande av informationsteknik.

Den som har avlagt grundexamen har förutom baskunnande i branschen en mera specialiserad kompetens inom husbyggande, jordbyggnad, schaktningsmaskintransport eller montering av sten. Efter avlagd grundexamen har de studerande förutsättningar att utveckla sig själv och efter en tids arbetserfarenhet avlägga en yrkesexamen.

Dessutom är den grundläggande yrkesutbildningens mål att ge de studerande färdigheter i företagande. Målet för utbildningen är dessutom att stödja de studerandes utveckling till goda och harmoniska människor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver med tanke på förutsättningarna för fortsatta studier, en yrkesmässig utveckling, fritidsintressen och en mångsidig personlighetsutveckling. (L630/1998, 5 §). (förändring 787/2014)

Nyckelkompetenserna för livslångt lärande innefattas i de yrkesinriktade examensdelarnas krav på yrkesskicklighet, i de gemensamma examensdelarnas mål för kunnandet och i deras bedömningskriterier. Syftet med nyckelkompetenserna är att stödja sådan kompetensutveckling som behövs vid kontinuerligt lärande, vid hantering av situationer i arbetslivet och i framtidens nya utmaningar.

Yrkesområdets värdegrund

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

Målet för planering, byggande och underhåll av den byggda miljön bygger på en värdegrund som utgår från kvalitetstänkande, ändamålsenlighet, funktionsduglighet, en sund och trygg miljö och kundtillfredsställelse. Andra viktiga mål är trivsamhet, miljövänlighet, estetiska värden och värnandet om byggnadstraditioner och utvecklandet av en ekologisk byggnadskultur. Inom byggnadsbranschen förekommer omfattande samarbete mellan olika parter som deltar i byggprojekten. Förutsättningen för att bilda nätverk och att samarbeta framgångsrikt både i hemlandet och i internationella projekt grundar sig på respekt för kunder och medmänniskor, på kännedom om och värdesättning av andras arbete, på traditioner och kulturmiljö samt på jämlikhet och tolerans.

Fastighets- och byggnadsbranschen i Finland verkar i en världsekonomi som blir allt mera internationell och global, och kan inte begränsa sig till inhemska kretsar. Internationaliseringen inverkar på ett betydande sätt även på vardagen för rent lokala aktörer. För att ha framgång måste även de små och medelstora företagen delta i internationella affärsnätverk.

I byggnadsbranschen håller man på att övergå från en produktionskultur till en servicekultur och till kundtänkande. Det finns efterfrågan på allt mera mångsidig service. Långsiktiga och övergripande servicemodeller som utgår från livscykeltänkandet blir allt vanligare i byggnadsbranschens företag. I dem ingår utöver planering och byggande även tjänster som anknyter till bruket och underhållet av byggnaderna.

Livscykeltänkandet, dvs. betydelsen av produktens miljöeffekter och kostnader under hela dess livscykel, betonas. Målet är att förbättra ekoeffektiviteten, dvs. att man skapar produkter, service och välfärd med minsta möjliga förbrukning av naturtillgångar. Principer som styr verksamheten inom byggbranschen är miljömedvetenhet, livscykeltänkande och ansvar för den byggda miljön samt för naturens livskraft och mångfald.

Informationen i byggnadsprocessen förbättras och felen minskar, när man övergår från en långsam traditionell planering, där ofta samma skeden upprepas, till informationsöverföring som baserar sig på en produktmodell. Med hjälp av den kan man också bättre ha kontroll över de uppgifter som behövs under fastigheternas hela livscykel. För att man ska få full nytta av produktmodellen krävs att hela kedjan av entreprenörer i fastighets- och byggnadsbranschen, eniga om värderingarna är medvetna om modellens fördelar och är med och utvecklar den.