ICT-montör

2018

Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik, ICT-montör

Antagning: höst 2018

För dig som vill bli ICT-montör. I början av studietiden lär du dig baskunskaper i att installera, reparera, underhålla och ta i bruk data- eller datakommunikationsanläggningar.

Centrala kompetensområden är datakommunikationsanläggningar och datorer i bostäder och affärsfastigheter, samt installation och konfigurering av dem i enlighet med användarens krav.
Utbildningsprogrammet ger dig grundläggande färdigheter att ta isär, installera och förstå en dators egenskaper och beståndsdelar, både i en stationär dator samt en bärbar dator.

Du känner till operativsystemets uppgifter, kan installera och konfigurera dem och känner till principerna för montering av kringutrustning för de vanligaste operativsystemen. Du kan också mäta, välja och montera olika delar till en datorutrustning samt ta i bruk en dators skydds- och tilläggsegenskaper. Du lär dig lokalisera och läsa problem i samband med maskinvara eller programvara.
Planering och förverkligande av enkla www-sidor samt installering av en webbserver för www-sidor ingår också i utbildningen.

I början av utbildningen lär du dig de teoretiska grunderna som utgör grunden för dina studier till ICT-montör. Genom att utföra laborationer och övningsarbeten kommer du i kontakt med en massa apparatur som du övar på.
Efter avslutade studier kan du också välja att fortsätta studera eftersom examen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskolor och universitet.

Se presentationsvideon för ICT-montör på yrken.substans.fi.

Beskrivning av yrkesområdet

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

Datateknik och datakommunikationsteknikbranschen svarar för byggande, upprätthållande och en kvalitativ verksamhet hos de funktioner som stödjer informations- och kommunikationstekniska system i samhället. Innovationer inom branschen tar fortfarande nya områden i besittning. Tillämpningar som riktas till olika servicenäringar påverkar alla medborgares liv och livskvalitet.

Apparaterna inom branschen är i huvudsak eldrivna och därmed bör säkerheten betonas både för dem som arbetar inom branschen som för de personer som använder utrustningen inom branschen.

De yrkeskunniga inom datateknik och datakommunikationsteknikbranschen arbetar inom en teknologisk bransch, där utvecklingen av utrustningen och funktionerna är snabb. Den snabba utvecklingen kräver att de som arbetar inom branschen ständigt utvecklar sig själva.

Den snabba globaliseringen inom branschen förutsätter inte endast en utveckling av det tekniska kunnandet utan också en utveckling av språkkunskaperna. Fackspråket i branschen är engelska och nästan alla dokument är skrivna på engelska, även de som beskriver utrustning och tjänster som produceras i Finland.

Den snabba generationsutvecklingen kräver också kunskap om återvinning när det gäller gammal utrustning som tas ur bruk.

Nyckelord:

– dataskydd
– elsäkerhet
– kundbetjäning, rådgivning
– säker hantering och överföring av data
– snabb teknisk utveckling, behov av egen utveckling.

Grundexamens mål

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

De som avlagt grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik har omfattande yrkesmässiga grundfärdigheter. De är pålitliga, självständiga, kvalitetsmedvetna, initiativrika samt serviceinriktade och samarbetsvilliga. De kan tillämpa de färdigheter och kunskaper de lärt sig i varierande situationer i arbetslivet. De kan se sitt arbete som en del av större arbetshelheter och kan i sitt eget arbete beakta det arbete som yrkesmänniskor i närliggande branscher utför. Yrkeskunniga inom data- och datakommunikationstekniska branschen arbetar enligt rådande kvalitetskrav i branschen samt hanterar apparater och material omsorgsfullt och ekonomiskt. De kan planera sitt arbete med hjälp av ritningar och arbetsbeskrivningar, de kan göra branschmässiga beräkningar av material, arbetsåtgång och kostnader, samt kan presentera och bedöma sitt eget arbete.

Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik ger dem som avlagt examen nödvändiga grundkunskaper inom produktion, installation, service och underhåll. För de yrkeskunniga i branschen är det nödvändigt att omfatta arbetssätt som följer föreskrifterna för arbetarskydd, elsäkerhet och säkerhetsföreskrifterna för arbete med el. De yrkeskunniga inom branschen måste förstå sekretessbestämmelserna för databehandling och måste behärska grunderna i informationsteknik. De yrkeskunniga inom branschen måste kunna hantera apparater och komponenter med beaktande av kraven för ESD.

En grundutbildning inom datateknik och datakommunikationsteknik ger en studerande goda förutsättningar att utveckla sig själv och sin yrkesskicklighet samt att fungera i informationssamhället.

En ICT-montör som avlagt grundexamen för datateknik och datakommunikationsteknik kan installera och ta i bruk data- eller datakommunikationsanläggningar. Centrala kompetensområden är datakommunikationsanläggningar och datorer i bostäder och affärsfastigheter, samt installation och konfigurering av dem i enlighet med användarens krav.

Dessutom är den grundläggande yrkesutbildningens mål att ge de studerande färdigheter i företagande. Målet för utbildningen är dessutom att stödja de studerandes utveckling till goda och harmoniska människor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver med tanke på förutsättningarna för fortsatta studier, en yrkesmässig utveckling, fritidsintressen och en mångsidig personlighetsutveckling. (L630/1998, 5 § (förändring 787/2014)).

Nyckelkompetenserna för livslångt lärande innefattas i de yrkesinriktade examensdelarnas krav på yrkesskicklighet, i de gemensamma examensdelarnas mål för kunnandet och i deras bedömningskriterier. Syftet med nyckelkompetenserna är att stödja sådan kompetensutveckling som behövs vid kontinuerligt lärande, vid hantering av situationer i arbetslivet och i framtidens nya utmaningar.

Yrkesområdets värdegrund

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

Med hjälp av informations- och kommunikationsteknisk utrustning sköter medborgarna idag en allt större del av sitt privata umgänge och sin ekonomi. Data överförs i allt större utsträckning i det datanät som täcker hela jordklotet. Av dem som arbetar inom branschen förutsätter man hög yrkesetik samt absoluta krav på sekretess, då de hanterar utrustning och system, där medborgarnas privata uppgifter förvaras eller överförs.

Produkterna har korta livscykler och de olika generationerna när det gäller apparaterna ersätter varandra snabbt, vilket likaså ställer allt större krav på kundbetjäningen för dem som arbetar inom branschen. Medborgarna har ett behov av att få råd och handledning när det gäller att ta i bruk de nya tillämpningarna och funktionerna, både i och utanför hemmet.