Rörmontör

2018

Grundexamen inom husteknik
Kompetensområdet för rörmontering, rörmontör

Antagning: höst 2018

För dig som vill arbeta med praktiskt arbete och vara en mångsysslare. Grundexamen inom husteknik, rörmontör ger dig en bred allmän kunskap och en mångsidig yrkeskunskap, vilket behövs eftersom uppgifterna inom branschen är mycket varierande. Inom utbildningen ges grundkunskaper om det mesta som gäller vattenledningar, avlopp och vattenburna värmesystem.

Som rörmontör installerar, reparerar och underhåller du värme-, vatten- samt rörledningar i byggnader. Du kan arbeta i ett företag som verkar som entreprenör antingen på nybyggnads- och saneringsarbetsplatser. Arbetsplatser finns också inom kommunalteknik samt inom kommunala vatten-, avlopps- och energiverk samt företag som utför fastighetsservice.

Under första studieåret bl.a. materialkännedom, arbetarskydd, verktygslära och ritningsövningar. I verkstaden utför du grundövningar och svetsövningar. Under andra studieåret lär du dig om vatten- avlopps- och ventilationssystem. Du bekantar dig med olika värmesystem bl.a. olje-, ved, flis-, pellets-, jord-, sol-, gas-, el- och luftsystem, ritningsläsning och planering.

Under tredje studieåret fördjupar du dina kunskaper och du kan redan planera VVS för småhus. Du känner till de vanligaste elektriska funktionerna i anslutning till rörinstallationsteknik.

Efter slutförda studier har du en examen inom husteknik, du har ett yrke som rörmontör. Det betyder att du har en mångsidig yrkesskicklighet som du utvecklar fortgående. Som rörmontör är du pålitlig, kvalitetsmedveten, initiativrik samt service- och samarbetsvillig.

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola och universitet. En naturlig väg till fortsatta studier är en yrkeshögskoleexamen inom utbildningsområdet teknik och kommunikation, ingenjör (YH).

Se presentationsvideon för rörmontör på yrken.substans.fi.

Beskrivning av yrkesområdet

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

Husteknik är en sammanfattande benämning på värme-, vatten-, ventilations-, el- och teleteknik och andra områden inom tekniken som tjänar en byggnads användare och förlänger dess livslängd. Hustekniken är en del av byggandet. Ett viktigt område inom hustekniken utgörs av VVS-branschen, som omfattar värme, ventilation, vatten och avlopp.

Modernt boende och industriell verksamhet ställer allt större krav på hustekniken. Inom VVS-branschen är målet med verksamheten att åstadkomma ett gott inomhusklimat, dvs. trivsamma och hälsosamma förhållanden för de människor som bor och arbetar i våra byggnader. Dessutom får energieffektiviteten hela tiden större tyngd inom branschen. Genom högre energieffektivitet eftersträvas lägre kostnader än i nuläget, samtidigt som den stödjer en hållbar utveckling.

Den traditionella VVS-branschen börjar i allt högre grad omfatta kunnande inom byggnadsautomation och elteknik. Hustekniken är således ett mångsidigt och krävande yrkesområde som förutsätter såväl tekniskt kunnande som kunskap om arbetsmetoder och material. Det är även viktigt att ha god IT-kompetens, eftersom man inom VVS-branschen använder datorstöd för att upprätthålla olika register, göra upp offert- och entreprenaddokument och utföra beräknar. Föra att hänga med i utvecklingen av teknik och produkter måste man fortlöpande underhålla sitt kunnande och delta i bildandet av internationella nätverk.

Branschen har tidigare varit rätt intimt beroende av konjunkturerna inom husbyggnadssektorn, men här har en förändring skett, eftersom renovering och underhåll av hustekniska system är ett område med betydande tillväxt. Dessa arbeten beror inte av konjunkturerna inom byggnadssektorn, och de har lett till en stabilare sysselsättning inom branschen. Arbetsplatserna stannar dessutom i Finland, eftersom arbetet inte kan utföras i länder med billigare arbetskraft. Branschen är numera mycket populär och uppskattad även bland de unga.

För de hustekniska lösningar som ingår i VVS-tekniken blir miljöaspekterna och ekologin allt viktigare, när man betraktar användningen av byggnaderna och byggnadernas energiförbrukning. Det är viktigt att välja sådana lösningar som belastar naturen så lite som möjligt och som främjar en hållbar utveckling. En del byggnader framställs industriellt, vilket gör det möjligt att använda effektiva och miljövänliga tillverkningsprocesser och material. Privata företag har redan länge exporterat finsk expertis inom VVS-branschen till utlandet. Närområdessamarbetet kommer att medföra nya möjligheter till internationalisering inom branschen. Den europeiska arbetsmarknaden är redan nu öppen för sådan yrkeskunnig arbetskraft inom hustekniken som har kompetens för internationellt arbete.

Grundexamens mål

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

De som har avlagt grundexamen inom husteknik har en mångsidig yrkesskicklighet som de utvecklar fortgående. De är pålitliga, kvalitetsmedvetna, initiativrika samt service- och samarbetsvilliga. De kan tillämpa sina kunskaper och färdigheter i varierande situationer i arbetslivet antingen som anställda hos olika arbetsgivare eller som självständiga entreprenörer. De kan se sina arbetsuppgifter som en del av en större helhet, och de beaktar det arbete som yrkesmänniskor i närliggande branscher utför. Yrkesmänniskor inom husteknikbranschen utför sitt arbete i enlighet med branschens kvalitetskrav och hanterar olika material omsorgsfullt och ekonomiskt. De kan planera sitt arbete med hjälp av ritningar, göra beräkningar över materialåtgång och arbetstid samt presentera och utvärdera sitt eget arbete.

De som har avlagt grundexamen inom husteknik kan tolka ritningar för såväl husbyggnad som konstruktion av VVS-system. De har det matematiska kunnande som behövs vid mätningar och vid beräkningar av materialåtgången. De har även de grundläggande kunskaper i fysik som behövs i branschen, såsom insikter i de lagar som gäller värmeutvidgning och ljudets fortplantning.

Då övergripande servicemodeller som utgår från livscykeltänkandet blir allt allmännare i företagen inom husteknikbranschen, måste en yrkesman eller yrkeskvinna i branschen kunna samarbeta i olika interaktionssituationer och uttrycka sina synpunkter tydligt och på ett sätt som inger förtroende.

De som har avlagt grundexamen inom husteknik beaktar särskilt arbetssäkerheten och upprätthållandet av arbetsförmågan, eftersom branschen är farlig i detta hänseende, och säkra arbetssätt och en arbetskultur som värdesätter korrekta attityder till arbetarskydd ännu håller på att ta form i branschen.

Miljömedvetenheten förutsätter att aktörer inom husteknikbranschen har nya kunskaper t.ex. om olika materials egenskaper, men framför allt om energiekonomin hos olika tekniska lösningar.

De som arbetar i husteknikbranschen kan använda informationsteknik. I en nära framtid kan all information som behövs i arbetsuppgifter i branschen hanteras i elektronisk form och förflyttas elektroniskt mellan parterna. Yrkesmänniskor som behärskar dataöverföring har en fördel framom andra, eftersom elektronisk dataöverföring är snabb och gör det möjligt att utnyttja informationen effektivt.

Internationaliseringen innebär nya utmaningar utöver den egentliga yrkesskickligheten. Yrkesmänniskor i husteknikbranschen ska ha goda kunskaper i främmande språk och förstå personer som kommer från främmande kulturer. De ska också vara tjänstvilliga och kunna anpassa sig till varierande förhållanden, och de behöver goda kunskaper i informationsteknik. Via det servicekunnandet som behövs i arbetslivet ökar även behovet av serviceproduktion på båda inhemska språken.

De som avlagt grundexamen har förutom grundläggande kompetens för branschen även en mera specialiserad kompetens inom rör-, ventilations-, värme- eller kylmontering, teknisk isolering eller montering av byggnadsplåt. De har dessutom förutsättningar att utveckla sitt kunnande, och kan när de skaffat sig tillräcklig arbetserfarenhet avlägga yrkesexamen.

Nyckelkompetenserna för livslångt lärande innefattas i de yrkesinriktade examensdelarnas krav på yrkesskicklighet, i de gemensamma examensdelarnas mål för kunnandet och i deras bedömningskriterier. Syftet med nyckelkompetenserna är att stödja sådan kompetensutveckling som behövs vid kontinuerligt lärande, vid hantering av situationer i arbetslivet och i framtidens nya utmaningar.

Kompetensområdet för rörmontering

Rör- eller värmeelementsmontörer som genomgått kompetensområdet för rörmontering kan montera rör för vatten-, avlopps- och värmenät i enlighet med ritningar och arbetsbeskrivningar. De kan använda grundläggande verktyg för branschen, använder rätt arbetsmetoder och väljer konsoler och annat material med beaktande av monteringsplatsen. I kompetensområdet för rörmontering kan man specialisera sig på rörmontering eller installation av värmesystem; inom rörmontering kan man även istället för en traditionell rörmontering specialisera sig på rör- eller värmeelementsmontering. Rörmontörer möter allt oftare kunder i sitt arbete, och de samarbetar mycket med representanter för andra yrkesgrupper, varför de ska kunna växelverka friktionsfritt i olika situationer. Eftersom renoveringarnas och underhållets andel av arbetsuppgifterna i branschen ökar, accentueras betydelsen av att rörmontörerna har goda färdigheter i interaktion och kan arbeta självständigt, planera sitt arbete och lösa problem. En värmeelementsmontör kan utöver vanliga rörsystem även montera förbränningsanordningar som används för uppvärmning av en fastighet i enlighet med myndigheternas bestämmelser. De som avlagt examensdelarna för värmeelementsmontör inom kompetensområdet för rörmontering får däremot inte automatiskt elbehörighet 3. Intyg över elbehörighet kan beviljas av Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) förutsatt att montören har den utbildning och arbetserfarenhet som föreskrivs i gällande bestämmelser.

Yrkesområdets värdegrund

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

Till de viktigaste principerna i VVS-branschen hör att hustekniska system ska vara ändamålsenliga, funktionssäkra, trygga, hållbara och lätta att använda och underhålla. De ska också vara energieffektiva och bidra till en hållbar utveckling. All framgångsrik och ansvarsfull företagsverksamhet och samverkan på inhemska och internationella marknader ska basera sig på respekt för livet och människovärdet, och på jämlikhet, tolerans, kundbelåtenhet, företagsamhet och sund konkurrens samt ärlighet och pålitlighet.

Eftersom uppgifterna inom VVS-branschen ofta utgör stora helheter, väntar sig arbetsgivarna att arbetstagarna ska ha en god helhetsuppfattning av branschen. Samtidigt kräver många arbetsuppgifter allt mer avancerad specialkunskap. Detta medför att arbetstagarna måste ha beredskap att kontinuerligt utveckla sin yrkeskompetens och vilja att prova och utnyttja nya redskap och metoder.

Inom VVS-branschen uppskattas arbetstagare som är engagerade och initiativrika. Arbetsuppgifterna och tillvägagångssätten inom branschen förutsätter att arbetstagarna kan lösa problem och arbeta självständigt, att de tar ansvar för sitt eget arbete och att de kan bedöma kvaliteten på utförandet kritiskt. De måste också kunna växelverka på arbetsplatsen och betjäna kunder samt arbeta ansvarsfullt i ett team. Förmågan att tillämpa sin kunskap i växlande arbetssituationer är en väsentlig del av en VVS-montörs kompetens. Däremot är arbetsuppgifterna i VVS-branschen inte längre särskilt tunga fysiskt, och de lämpar sig därför utmärkt även för kvinnor.