Kombinationsfordonsförare

2018

Grundexamen i logistik
Kompetensområdet för transportservice, kombinationsfordonsförare

Antagning: höst 2017, höst 2018

Kombinationsfordonsförarexamen är för dig som är intresserad av tunga fordon och transportbranschen. Du lär dig utföra dagliga granskningar och nödvändiga underhållsåtgärder på fordonskombinationer. Du lär dig tillkoppla och lösgöra en släpvagn som passar för lastbilen. Du lär dig också att välja fordonskombination och lastutrymme enligt vad arbetsuppgiften förutsätter, samt lasta och lossa samt framföra fordonskombinationen. Du bör vara serviceinriktad, kunna utföra transportuppgifter tryggt, ekonomiskt och ansvarsfullt.

Du avlägger personbils-, lastbils- och kombinationsfordonskörkort. I utbildningen ingår undervisning för körkort för transport av farliga ämnen, körkort för körning med truck, arbetssäkerhets- och heta arbetskort. Som 16 åring kan du delta i teori undervisningen och som 17 åring får du delta i personbils- och lastbilskörkortskörning. Fordonskombinationens körundervisning får du delta i när du har lastbilskörkort.

Studerande som inte uppfyller de krav som myndigheterna ställer på kombinationsfordonsförare ges examensbetyg för chaufför med BC-körkort.
Den beräknade studietiden är tre år. En sökande som inte har hunnit fylla 16 år före utgången av maj månad det år studierna inleds, kan på grund av lagstiftningen om körkort räkna med att studietiden förlängs.
Studerande betalar själv kostnaderna för läkarintyg och de prov som avläggs för myndigheter som inte är en del av Inveon.

Inom logistikbranschen och i utbildningen inom logistik förutsätts att studerande uppfyller de hälsokrav som förutsätts i utbildningsprogrammet för transportservice.

Efter avslutade studier har du en examen inom logistik. Du har ett yrke som kombinationsfordonsförare, vilket erbjuder dig mångsidiga och varierande uppgifter inom branschen.
Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola, högskola och universitet.

Beskrivning av yrkesområdet

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

Logistiken har i uppgift att trygga samhällets, person- och godstrafikens samt övriga logistiktjänster. Att dessa sköts funktionellt och effektivt har en stor betydelse för företagen och samhället som helhet. Logistiken bör ses som en större helhet än enbart de funktioner som hör ihop med förvaring och transport av varor, såsom kontrollen av material-, informations- och kapitalflöden. Förvaringen och transporten av varor har dock en central roll i logistiken som helhet.

De olika formerna av transport- lager- och flygfältsservice är typiska servicenäringar som sysselsätter i betydelsefull utsträckning. I arbetslivet behövs det yrkeskunniga personer som sköter dessa uppgifter och funktioner. Chaufförerna får anställning i olika slags uppgifter inom person- och godstrafik. Lagerbranschens arbetstagare får anställning inom handels-, industri-, trafik- och den offentliga sektorn. Flygplatsarbetarna får anställning i företag som stöder luftfartstrafiken.

Verksamhetsmiljön för de ovan nämnda branscherna blir allt mer internationell efterhand som människornas och varornas rörlighet särskilt inom EU-området ökar. Internationaliseringen av marknaderna skapar helt nya logistikbehov och -strukturer inom flera branscher. På motsvarande sätt förutsätter internationaliseringen inom exportindustrigrenarna att man behärskar de nya marknaderna när det gäller distributionen och delvis även distributionskedjan till marknaderna utanför. Genom att distributionsområdet utvidgas och leveranserna samtidigt ska tidsplaneras allt effektivare blir det mångfalt svårare att behärska hela den logistiska kedjan. Leverantörerna ska på alla sina distributionsområden klara av att konkurrera med de lokala tillverkarna i fråga om punktliga, snabba och kostnadseffektiva leveranser.

Logistikbranschens tjänster och verksamhet skräddarsys i allt större utsträckning enligt kundernas behov och önskemål. De allt strängare miljöbestämmelserna och kvalitetskraven, återvinningen och återbruket av material förutsätter att informationen och verksamhetssätten är tidsenliga.

Grundexamens mål

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

Yrkesskickligheten för dem som avlagt grundexamen i logistik innefattar initiativförmåga, precision, pålitlighet, flexibilitet och förmåga att kontinuerligt lära sig nytt samt ett arbetssäkert och miljövänligt arbetssätt.

De som avlagt examen ska med stöd av sitt vidsträckta logistiska kunnande kunna fungera i olika miljöer och i föränderliga förhållanden. De ska kunna tillägna sig en verksamhet i enlighet med företagets kvalitets- och miljösystem och även kunna utveckla det. De ska ha en uppskattande inställning till intressenter i och utanför företaget. De som avlagt grundexamen i logistik ska utgående från det utbildningsprogram som de valt och utgående från den övriga valfriheten inneha en sådan yrkesskicklighet som arbetslivet kräver så att de kan placera sig i uppgifter i enlighet med utbildningsprogrammet.

De som avlagt grundexamen i logistik ska kunna betjäna kunder i olika situationer i person- eller godstrafik enligt deras behov och förväntningar samt iaktta ett gott uppförande. De bör kunna trygga både kundernas och sin egen säkerhet. De bör i sin yrkesutövning sträva efter att i överensstämmelse med uppställda mål uppnå bästa möjliga resultat. De bör vara kreativa och innovativa, samt ha mod att fatta självständiga beslut som arbetstagare eller som yrkesutövare.

De som avlagt grundexamen i logistik ska i sin verksamhet kunna följa arbetarskyddsbestämmelser och -anvisningar, samt i sin verksamhet kunna beakta den centrala arbetsavtalslagstiftningen och den egna branschens viktigaste kollektivavtalsbestämmelser. De ska kunna sörja för sin hälsa samt sin arbets- och funktionsförmåga. De som avlagt grundexamen i logistik ska kunna bemöta och betjäna kunder som representerar olika kulturer. De ska i sina arbetsuppgifter kunna fungera i en internationell omgivning. De ska ha beredskap att skaffa fram den kunskap som behövs och att kommunicera med hjälp av den nyaste IT- och kommunikationstekniken. De ska kunna samarbeta i både en- och mångkulturella arbetsmiljöer.

De som avlagt grundexamen i logistik ska ha förmåga att bedöma sin inlärningsförmåga och sitt kunnande, kunna planera sina studier och kunna uppställa mål för sin inlärning. De ska kunna utvärdera och strukturera kunskap. De ska kunna agera flexibelt och kreativt i nya och avvikande situationer, samt kunna lösa problemsituationer i sitt arbete. De som avlagt grundexamen i logistik ska klara av att verka enligt de yrkesetiska principer som gäller inom logistikbranschen ansvarsfullt och rättvist och genom att främja trafiksäkerheten. De ska bl.a. följa ingångna avtal och lagstiftningen i fråga om tystnadsplikt, datasekretess och konsumentskydd för kunderna och arbetsgivaren, samt trafikreglerna.

De ska kunna hantera etiska problem, samt kunna lösa dem på ett allmänt godtagbart sätt. De ska kunna uppföra sig tolerant och jämlikt mot andra människor. De ska klara av att uppmärksamma andra människor genom att uppföra sig enligt kutymen på respektive arbetsplats samt genom att se till att arbetsplatsen är trivsam och prydlig. De ska acceptera arbetskamraternas och kundernas olika känslor, samt klara av att behärska sina känslor i service- och andra interaktionssituationer. De ska kunna vårda det finländska kulturarvet, samt värdesätta sitt eget yrke och vara beredd att kontinuerligt utveckla sig själv och sitt arbete.

Arbetet i uppgifter inom logistikbranschen förutsätter en förståelse av beställnings- leveranskedjan, en företagarattityd, företagsamhetsfärdigheter och goda kundservice- och kommunikationsfärdigheter för att servicen ska lyckas. Utöver informationstekniska färdigheter behövs förmåga att söka information, att planera och att urskilja väsentlig information. Vilket behov en arbetstagare inom logistikbranschen har av specialisering påverkas ganska långt av det delområde i branschen, där arbetstagaren för tillfället tjänstgör. Specialiseringen inom den egna branschen sker ofta först på arbetsplatsen.

En person som arbetar inom logistikbranschen ska ha färdigheter att arbeta ergonomiskt och upprätthålla sin arbets- och funktionsförmåga samt fungera smidigt enligt arbetssituationen. Mål relaterade till värdegrunden är en hög kvalitet på arbetet, pålitlighet, säkerhet samt kundtillfredsställelse.

Arbetsuppgifterna inom logistikbranschen förutsätter ett mångsidigt kunnande och tillämpande av tekniska kunskaper och färdigheter. Dessutom ska man kunna producera kundinriktade mervärdestjänster i samband med att man genomför den logistiska servicekedjan.

Den fortsatta internationaliseringen, det allt livligare näringslivet och den ökande rörligheten kommer att hålla uppe en hög tillväxthastighet inom branschen. Utbildningsbehovet kommer kontinuerligt att öka beroende på den allmänna utvecklingen inom branschen och de krav som bestämmelserna för med sig. Personalens roll i företagen håller alltmer på att betonas när det gäller att höja kvalitetsnivån på servicen och att effektivera försäljningen. Kunderna är miljö- och kvalitetsmedvetna i allt högre grad. Även arbetstagarna ska känna till konsumenternas rättigheter och skyldigheter och de vanligaste kvalitetssystemen.

Inom branschen ska man behärska föränderliga processer och helheter, ha allt bättre kommunikationsfärdigheter och språkkunskaper, produktkännedom samt utöver det tekniska kunnandet även ha kunnande som stöder försäljning och marknadsföring. Man ska kontinuerligt följa med utvecklingen inom branschen och komplettera sitt eget yrkeskunnande i det yrke man valt. Inom logistikbranschens alla delområden bör man fästa särskild uppmärksamhet vid en minskning av höjningen av energipriset och miljöföroreningarna.

Utvecklingen av de telematiska tillämpningarna ökar kontinuerligt inom logistikbranschens olika delområden. Nya teknologiska lösningar utnyttjas i allt högre grad i styrning av logistiken. Genom undervisning i telematik i yrkesutbildningen strävar man till att utöver de personliga grundkunskaperna i databehandling ge de studerande grundkunskaper om telematikens möjligheter och system samt om tillämpningarnas användningsändamål och fordringar.

Dessutom är den grundläggande yrkesutbildningens mål att ge de studerande färdigheter i företagande. Målet för utbildningen är dessutom att stödja de studerandes utveckling till goda och harmoniska människor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver med tanke på förutsättningarna för fortsatta studier, en yrkesmässig utveckling, fritidsintressen och en mångsidig personlighetsutveckling. (L630/1998, 5 § (förändring 787/2014)).

Nyckelkompetenserna för livslångt lärande innefattas i de yrkesinriktade examensdelarnas krav på yrkesskicklighet, i de gemensamma examensdelarnas mål för kunnandet och i deras bedömningskriterier. Syftet med nyckelkompetenserna är att stödja sådan kompetensutveckling som behövs vid kontinuerligt lärande, vid hantering av situationer i arbetslivet och i framtidens nya utmaningar.

Kompetensområdet för transportservice

De som avlagt kompetensområdet för transportservice bör klara arbetsuppgifter inom kundservice och transport. De bör kunna transportera kundens produkter lönsamt, tryggt och med god betjäning. De bör känna till de krav som ställs på ett trafikdugligt fordon samt kunna kontrollera fordonet och dess utrustning med avseende på teknisk funktion och säkerhet. De bör behärska granskningar av sitt fordon före körning och de vanligaste underhållsåtgärderna. De bör med beaktande av bestämmelser och rådande förhållanden till fullo kunna utnyttja ett fordons lastkapacitet samt framföra det tryggt, ekonomiskt och ansvarsfullt. De bör känna till transportförsäkringar och de arbetarskyddsbestämmelser som hör till arbetet. De bör kunna använda de kommunikationshjälpmedel som förekommer i branschen. Av föraren krävs körkort i enlighet med körkortsförordningen och utbildning för grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen.

Yrkesområdets värdegrund

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

Ett centralt krav på arbetet inom logistikbranschen är en hög arbetsmoral och yrkesetik samt samarbetsvilja. Verksamheten ska bygga på bestående värden, ärlighet och ansvarsfullhet. I alla uppgifter betonas mål om en god kvalitet på arbetet och kundservicen. Mål för arbetets utförande är flitighet, initiativrikedom, att iaktta det som avtalats och att respektera medmänniskors synsätt.

Arbetsprestationerna ska kunna utföras effektivt och ekonomiskt med metoder som främjar trafik- och arbetssäkerheten och så att energiförbrukningen och miljöolägenheterna minimeras. Chaufförerna har ett stort ansvar att tryggt köra dyra transportfordon, ofta ett ansvar att tryggt nå bestämmelseorten med en värdefull eller för omgivningen farlig last eller tryggt sköta transport av personer i hemlandet eller utomlands. I trafiken bör man fungera smidigt, omtänksamt och exemplariskt.

Lagerförvaltarna ansvarar för värdefulla varor, vars rätta förvar och leverans till kund i rätt tid och med rätt typ av transport kräver en gedigen yrkesskicklighet.

En av flygplatsarbetarens viktigaste uppgifter är att ha omsorg om flygsäkerheten genom att hålla landnings- och utrullningsbanor samt stationsnivåområden i trafikdugligt skick i enlighet med de stränga allmäneuropeiska normerna.