Elmontör

Grundexamen inom el- och automationsteknik, elmontör

Antagning: höst 2017

För dig som är intresserad av en mångsidig utbildning där praktiskt arbete och teori är kombinerade på ett lämpligt sätt. I början av utbildningen lär du dig de teoretiska grunderna inom elläran vilka du behöver kunna för att utföra elarbeten i praktiken. Du utför laborationer och övningsarbeten i verkstaden samtidigt som du lär dig använda specialverktyg och mätutrustning.

Till arbetsuppgifterna hör reparation, renovering och nyinstallation av olika slags apparaturer och anläggningar. I studierna ingår husinstallationer, hur elnätet fungerar i Finland, att läsa elritningar och rita egna ritningar. Du utför kopplingar och använder brytare för att göra vardagslivet mer effektivt och bekvämt. Du får veta hur motorer och andra strömkomponenter fungerar och används t.ex. larmsystem, alternativa energikällor. Du får också arbeta med problemlösningar och reparationer/service av olika utrustningar.

Efter avslutade studier har du ett yrke som elmontör och du kan börja jobba med mångsidiga och varierande uppgifter inom elbranschen.

Du kan också fortsätta studera vid yrkeshögskolor och universitet. En naturlig väg till fortsatta studier är en yrkeshögskoleexamen inom utbildningsområdet teknik och kommunikation, ingenjör (YH).

Se presentationsvideon för elmontör på yrken.substans.fi.

Beskrivning av yrkesområdet

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

De flesta apparater och system som används i vardagslivet och på arbetsplatserna baserar sig helt eller delvis på el- och automationsteknik och dess olika tillämpningar.

Inom branschen behövs olika yrkeskunniga vid produktion, distribution och överföring av el, vid elektrifiering, reparationer av och service på elinstallationer samt automation och underhåll. Arbetsuppgifterna inom branschen är mångsidiga och krävande och utvecklas ständigt. En yrkeskunning inom el- och automationsbranschen installerar och underhåller el- och automationssystem i fastigheter och anläggningar eller i distributionsnät. Kundservice utgör en väsentlig del av el- och automationsmontörens arbetsuppgifter.

El- och automationsbranschen och teknologin i anknytning till den har en central betydelse för utvecklingen av samhället, miljön och mänskligheten. De stora effekterna ligger som grund för branschens speciella etiska, ekologiska, samhälleliga och globala ansvar. De värderingar och principer som styr verksamheten inom branschen är systemens funktionssäkerhet, tillförlitlighet och effektivitet, hög kvalitet på tjänster och produkter, hållbar utveckling och livscykeltänkande, kundorientering, företagaranda, totalekonomiskt tänkesätt och ansvar för personalens välbefinnande. Dessutom baserar sig en framgångsrik affärsverksamhet samt samarbetet på den inhemska och den internationella marknaden på respekt för människovärdet och mänskliga rättigheter och på jämlikhet, tolerans, ärlighet och iakttagande av principen om sund konkurrens.

Grundexamens mål

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

De som har avlagt grundexamen inom el- och automationsteknik har en mångsidig yrkesskicklighet och beredskap att fortgående utveckla den. De är pålitliga, kvalitetsmedvetna, tar egna initiativ, är serviceinriktade och samarbetsvilliga och följer spelreglerna i arbetslivet. De kan tillämpa de kunskaper och färdigheter de har förvärvat i arbetslivets skiftande situationer. De kan se sitt arbete som en del av större uppgiftshelheter och kan i sitt arbete även beakta de uppgifter som utförs av yrkeskunniga inom närliggande branscher. En yrkeskunnig inom el- och automationsbranschen utför sitt arbete enligt branschens kvalitetskrav samt behandlar apparater och material omsorgsfullt och ekonomiskt. De planerar sitt arbete med hjälp av ritningar och arbetsanvisningar, kan utföra material- och arbetskostnadsberäkningar samt presentera och utvärdera sitt arbete.

Grundexamen inom el- och automationsteknik ger de studerande den nödvändiga baskompetensen för installations-, service- och underhållsuppgifter inom el- och automationsbranschen. För yrkeskunniga i branschen är det nödvändigt att tillägna sig arbetsmetoder i enlighet med bestämmelserna om arbetarskydd-, säkerhet vid elarbete och elsäkerhet samt att tillägna sig grunderna i elteknik, automationsteknik och datateknik. Det är också nödvändigt att känna till och kunna hantera de material och komponenter samt arbetsredskap som används inom el- och automationsbranschen. Grundutbildning inom el- och automationsbranschen ger de studerande god förmåga att vidareutveckla sig och sin fackkunskap samt arbeta i dagens IT-samhälle.

De som avlagt grundexamen inom el- och automationsteknik kan som yrkeskunniga inom el- och automationsbranschen handla miljömedvetet med tanke på material- och energieffektivitet.

En elmontör som avlagt grundexamen för el- och automationsteknik kan utföra uppgifter som hänför sig till elinstallationer, användning, service och underhåll av bostads-, affärs-, kontors- och industribyggnader samt offentliga byggnader enligt elinstallationsbranschens standarder och föreskrifter. Till det centrala kunnandet hör uppgifter inom elteknisk husteknik som innefattar montering av el- och fastighetsautomationsinstallationer eller installation, användning, service och underhåll av elnät enligt elbranschens standarder och föreskrifter.

Dessutom är den grundläggande yrkesutbildningens mål att ge de studerande färdigheter i företagande. Målet för utbildningen är dessutom att stödja de studerandes utveckling till goda och harmoniska människor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver med tanke på förutsättningarna för fortsatta studier, en yrkesmässig utveckling, fritidsintressen och en mångsidig personlighetsutveckling. (L630/1998, 5 § (förändring 787/2014)).

Nyckelkompetenserna för livslångt lärande innefattas i de yrkesinriktade examensdelarnas krav på yrkesskicklighet, i de gemensamma examensdelarnas mål för kunnandet och i deras bedömningskriterier. Syftet med nyckelkompetenserna är att stödja sådan kompetensutveckling som behövs vid kontinuerligt lärande, vid hantering av situationer i arbetslivet och i framtidens nya utmaningar.

Yrkesområdets värdegrund

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

Arbete inom el- och automationsbranschen kräver ansvar och noggrannhet. De yrkesverksamma inom branschen bör ta till sig elsäkerheten och kvalitetstänkandet så att installationer och apparatur fungerar säkert och tillförlitligt. Eftersom det vid energiförbrukning alltid är frågan om miljöns och människans framtid bör en arbetstagare som monterar, installerar och underhåller el- och automationssystem kunna välja energibesparande lösningar i sitt arbete. Ny och mångsidig teknik förutsätter bred och god baskunskap inom el- och automationsbranschen. Dessa kunskaper och färdigheter utgör grundvalen för att ständigt lära sig nytt och för att följa med i utvecklingen.