Verkstadsmekaniker

2018

Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik
Kompetensområdet för produktionsteknik, verkstadsmekaniker

Antagning: höst 2017, höst 2018

För dig som tycker om att tillverka och reparera maskin- och metalldelar. Du tycker om praktiskt arbete med hjälp av maskiner och handverktyg. Praktiskt arbete i verkstaden ligger som grund för att lära sig yrket. I studierna ingår också en del teoriundervisning som stöd för det praktiska arbetet.

Du lär dig olika svetsmetoder bl.a. gassvetsning, elektrodbågssvetsning, MIG/MAG och TIG. Lödning och svetsning av aluminium ingår också, likaså skärmetoder, gas och plasma.

Inom bearbetningen lär du dig borrning, slipning, svarvning och fräsning. I utbildningen ingår även CNC bearbetning vilket betyder bearbetning med datorstyrda maskiner. Dessutom ingår mätteknik, plåt- och stålkonstruktioner, reparation och service av maskiner och utrustning. Du lär dig också att planering, maskinritning och automation. Arbetarskyddet är viktigt under hela studietiden.

Arbeten som du får utföra är bl.a.
– Grundläggande övningar t ex i svetsning och handbearbetning
– Svetsade konstruktioner t ex släpkärror, båtar, bord och ställningar
– Plåtarbeten t ex röklådor, bränsletankar, fönsterlister, piptak
– Maskinell bearbetning t ex axlar, nav, flänsar, skruvar, kugghjul
– Arbeten i CNC-maskiner t ex schackpjäser, maskindelar
– Prydnadsföremål t ex smidesföremål, ljuskronor, ljusstakar

Efter avslutade studier kan du börja arbeta inom maskin- och metallbranschen. Du kan också välja att fortsätta studera vid yrkeshögskolor och universitet. En naturlig väg till fortsatta studier är en yrkeshögskoleexamen inom utbildningsområdet teknik och kommunikation, ingenjör (YH).

Se presentationsvideon för verkstadsmekaniker på yrken.substans.fi.

Beskrivning av yrkesområdet

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

Utbildningen inom branschen är inriktad särskilt efter behoven inom teknologiindustrin. Teknologiindustrin har en central ställning i Finlands nationalekonomi och utrikeshandel. Den sysselsätter över 250 000 kunniga personer, vilket utgör nästan hälften av de anställda inom industrin. Dessutom har teknologiindustrin i sina utländska dotterbolag lika många anställda. Av företagens produktion går största delen på export. Företagen inom teknologiindustrin har kraftigt internationaliserats och konkurrensen inom teknologiutveckling och marknadsföring har hårdnat.

De viktigaste arbetsuppgifterna inom branschen är maskinbearbetning, plåt- och stålkonstruktionsarbeten samt monterings- och installationsarbeten. Branschen sysselsätter verkstadsmekaniker, svetsare, plåtslagare, montörer samt gjutare och gjutmodellstillverkare.

I och med att teknologiindustrin är en exportinriktad industribransch är den mycket beroende av den globala efterfrågan på produkter och tjänster. Den höga kostnadsnivån i Finland och det faktum att tyngdpunkten i efterfrågan har förskjutits till de växande marknadsområdena har drivit på internationaliseringen inom branschen och produktionsetableringarna i andra länder. I den hårda konkurrensen är det allt viktigare att se till att konkurrenskraften och kompetensen inom branschen är på en hög nivå.

Teknologiindustrin kommer inte att inom den närmaste framtiden behöva fler anställda i Finland, men ny yrkeskunnig arbetskraft behövs särskilt på grund av personalavgång som beror på åldersstrukturen. Behovet av ny arbetskraft kommer att vara störst i plåt- och svetsarbeten och maskinbearbetning.

Grundexamens mål

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

Målet för grundexamen är att de som avlagt examen har breda baskunskaper i uppgifter inom tillverkning i teknologiindustrin och i installation av maskiner, anordningar och automatik samt i underhåll inom teknologiindustrin. Förutom breda baskunskaper har de specialkunnande för någon arbetsuppgift, och beredskap att lära sig nya färdigheter enligt arbetsuppgifterna. De har materialkännedom och känner till maskiners och anordningars konstruktion och funktioner. De kan använda handverktyg och maskiner som används i tillverkning och underhåll. De behärskar olika tillverkningstekniker och arbetsmetoder som används vid montering och installation av maskiner och anordningar. De kan utföra helheter av arbetsuppgifter enligt arbetsritningar och arbetsbeskrivningar, tillämpa sina inlärda kunskaper och färdigheter i arbetslivets varierande situationer, samt fungera både självständigt och som medlemmar av en arbetsgrupp. De kan följa kvalitetssystem och utföra mätningar i anslutning till kvalitetskontroll och underhåll.

De som avlagt examen kan använda datateknik i kommunikation och införskaffande av information. De kan använda NC-styrda maskiner och har beredskap att använda och programmera vanliga operativsystem och underhållssystem. De förstår tekniska ritningar, arbetsbeskrivningar och arbetsinstruktioner samt kan uppgöra enkla arbetsritningar för hand och med CAD-program.

De som avlagt examen behärskar muntlig och skriftlig kommunikation i anslutning till sitt arbete. Vid behov kan de kommunicera och fungera i interaktiva situationer även på det andra inhemska språket och på ett främmande språk.

De som avlagt examen iakttar arbetarskyddsbestämmelser, använder maskiner och anordningar på ett tryggt sätt, och har de kunskaper och färdigheter som förutsätts för arbetssäkerhetskort och certifikat för heta arbeten. De sörjer för arbetarskydd och personlig skyddsutrustning, avfallshantering och miljövård. De förstår och beaktar risk- och belastningsfaktorer i det egna arbetet och dessas inverkan på dem själva och arbetsmiljön, samt agerar på det sätt som risk- och belastningsfaktorerna förutsätter. De använder vid behov alltid personlig skyddsutrustning, sörjer för sin hälsa och funktionsförmåga samt bidrar för sin del till välbefinnandet på arbetsplatsen. De har beredskap att ge första hjälpen vid sjukdomsattacker och arbetsolyckor.

De som avlagt examen har inre företagsamhet att verka enligt organisationens kvalitetsmål, och på ett sätt som främjar kostnadseffektiviteten och resultatet. De har en uppfattning om hur kunnande kan produktifieras, och kan delta i bedömning av affärsverksamhet och dess utveckling inom sin egen bransch.

De som avlagt examen kan tillämpa inlärd kunskap i arbetsuppgifterna samt bedöma och organisera den. De kan bedöma sitt eget arbete och lärande. De är medvetna om sitt behov att lära sig, sin lärprocess och sin inlärningsstil. De kan lösa problem som förekommer i arbetet, göra val och fatta beslut.

De som har avlagt examen har beredskap att verka i ett arbetslag och i kundbetjäning. I arbetslaget fungerar de flexibelt och konstruktivt samt behandlar andra jämbördigt. De iakttar arbetslagets beteenderegler och arbetssätt. I interaktiva situationer agerar de på det sätt som olika situationer kräver. De kan fungera interaktivt och kommunicera på det sätt som olika arbetssituationer kräver. De kan förklara sig begripligt och uttrycka sin åsikt tydligt, konstruktivt och förtroendeingivande.

De som har avlagt examen utför sitt arbete på överenskommet sätt, omsorgsfullt, noggrant och ansvarsfullt samt iakttar arbetstiderna. De arbetar enligt kvalitetskraven och gängse yrkespraxis samt uppskattar sitt eget och andras arbete. De är toleranta och agerar rättvist och jämlikt mot andra. Med sitt eget agerande främjar de trivsel i arbetet samt samarbete och öppenhet i arbetslaget. De iakttar tystnadsplikt, dataskydd och konsumentskyddsbestämmelser.

De som har avlagt examen känner till arbetarskyddsbestämmelserna och iakttar dem. De håller sin arbetsplats snygg och i ordning, och befattar sig aktivt med missförhållanden som de iakttar i sitt arbete och sin arbetsmiljö. De använder personlig skyddsutrustning och maskinernas skyddsanordningar enligt arbetarskyddsbestämmelser och anvisningar. De kan hantera tunga föremål och skydda sig mot vibration, buller och orenheter i andningsluften.

De som har avlagt examen sörjer för sin egen hälsa och funktionsförmåga, och främjar också andras hälsa och arbetsförmåga. De använder hälsosamma arbetsmetoder och ergonomiskt riktiga arbetsställningar. De identifierar riskfaktorer i anslutning till arbetet och arbetsmiljön, och kan bekämpa dessa och skydda sig mot dem.

De som har avlagt examen förhåller sig till sitt arbete så att de i alla situationer verkar för arbetslagets bästa, bidrar till att de uppställda målen uppnås och främjar lönsamheten för arbetsgivarens verksamhet. De tar egna initiativ och är aktiva medlemmar i arbetslaget, samt fungerar innovativt och företagsamt. De kan välja arbetssätt med beaktande av arbetets totalekonomi och bedöma löne-, material- och arbetskostnader som ansluter sig till det egna arbetet.

De som har avlagt examen använder material sparsamt och arbetar så att det uppstår så litet avfall som möjligt. De använder miljövänliga material samt arbets- och verksamhetssätt, och i mån av möjlighet återvinningsbara material. De identifierar problemavfall och hanterar uppkommet avfall ändamålsenligt.

De som har avlagt examen arbetar medvetna om att arbetsresultatets utseende och ett finputsat arbete har avgörande betydelse för slutresultatet. De identifierar vackra former och konstruktioner samt är medvetna om betydelsen av avfasningar och rundningar.

De som har avlagt examen behärskar grundläggande matematik, kan använda relationstal och räkna räkneoperationer i anslutning till arbetet, såsom vinklar, areor och volymer. De kan läsa matematiska modeller som förekommer i arbetsuppgifterna, grafiska representationer och statistik, samt tillämpa matematiskt beskrivna lösningsmodeller i problemsituationer. De känner till metallers och plasters egenskaper samt beteckningar för lättmetall- och stålsorter. De känner till storleksklassen för de vanligaste materialens specifika vikter och värmeutvidgning, samt hur aluminium och de vanligaste stålsorterna beter sig vid bearbetning och svetsning. De känner till hur värmetillförsel inverkar på stålets struktur och vet vad som händer vid härdning och anlöpning av stål.

De som har avlagt examen kan använda programmeringsprogrammet för en numeriskt styrd maskin inom personens specialiseringsområde, eller något operativ- eller underhållssystems datahanteringsprogram. De kan använda datateknik för att skaffa och spara information samt för att rapportera och kommunicera. De som har avlagt examen deltar på ett konstruktivt sätt i gemenskapens verksamhet och beslutsfattande. De agerar i enlighet med sina rättigheter och skyldigheter. De respekterar mänskliga rättigheter och jämlikhet i all sin verksamhet. De iakttar jämställdhetslagens principer och behandlar andra jämlikt oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund och handikapp. De kan fungera sakligt och naturligt med människor från annan etnisk bakgrund eller kulturkrets, och kan använda sina språk- och kommunikationsfärdigheter.

Dessutom är den grundläggande yrkesutbildningens mål att ge de studerande färdigheter i företagande. Målet för utbildningen är dessutom att stödja de studerandes utveckling till goda och harmoniska människor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver med tanke på förutsättningarna för fortsatta studier, en yrkesmässig utveckling, fritidsintressen och en mångsidig personlighetsutveckling. (L630/1998, 5 § (förändring 787/2014)).

Nyckelkompetenserna för livslångt lärande innefattas i de yrkesinriktade examensdelarnas krav på yrkesskicklighet, i de gemensamma examensdelarnas mål för kunnandet och i deras bedömningskriterier. Syftet med nyckelkompetenserna är att stödja sådan kompetensutveckling som behövs vid kontinuerligt lärande, vid hantering av situationer i arbetslivet och i framtidens nya utmaningar.

Kompetensområdet för produktionsteknik

De som har fullföljt kompetensområdet för produktionsteknik behärskar branschens tillverkningstekniker mångsidigt. Verkstadsmekaniker kan enligt arbetsritningar utföra borrnings-, svarvnings-, fräsnings- och slipningsarbeten med både manuellt och numeriskt styrda verktygsmaskiner. Plåtslagare-svetsare kan utföra plåtarbeten, svetsa och göra olika metallkonstruktionsarbeten.

Yrkesområdets värdegrund

Text: eGrunder / Utbildningsstyrelsen

Verksamheten inom branschen inverkar på människornas dagliga liv, livsmiljöns kvalitet och säkerhet, landets näringsliv och samhällets sociala, ekonomiska och kulturella utveckling samt på arbetarskyddet inom olika produktionsgrenar liksom även på naturens tillstånd. För branschen är det viktigt att näringslivet och samhället utvecklas effektivt och på ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt samt att människornas dagliga livskvalitet och säkerhet förbättras.

En av de centrala utgångspunkterna vad gäller produktionen och tjänsterna inom branschen är att produkterna ska vara hållbara och driftsäkra, trygga att använda, ändamålsenliga, lättanvända och estetiska samt ha en låg energiförbrukning. Affärsverksamheten är beroende av god kvalitet på tjänster, arbete och produkter, verksamhetens produktivitet och lönsamhet, företagsamhet och kreativitet samt värdering av yrkesskicklighet och kunnande. Framgångsrik och ansvarsfull företagsverksamhet inom branschen baserar sig på respekt för människovärdet och de mänskliga rättigheterna, jämlikhet, tolerans, ärlighet, kundinriktning samt iakttagande av principerna om sund konkurrens. Dessutom baserar den sig på att man på arbetsplatserna sörjer för personalens hälsa och på att produkterna, tjänsterna och arbetet samt yrkesskickligheten och miljön fortlöpande utvecklas.

De som är yrkesverksamma inom branschen är självständiga, samarbetsvilliga, omsorgsfulla, noggranna och pålitliga. De värdesätter eget och andras arbete, följer de överenskomna tillvägagångssätten inom arbetslivet och bestämmelserna om arbetarskydd. De vet sitt ansvar och sörjer för arbetarskydd och miljövård. De beaktar kundens behov och önskemål och sörjer för kvaliteten i arbetet och utvecklar ständigt sin yrkesskicklighet.